کمک به اخذ شهروندی و تابعیت

کمک به اخذ شهروندی و تابعیت

گروه مهاجرتی موسسه توسعه خدمات حقوقی داتیکان توانایی ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در حوزه‌های زیر را دارد:

 

 

 کمک به دریافت تابعیت و پاسپورت کشورهای اتریش، گرانادا، آنتیگوا و باربودا، دومینیکا، مالت، سنت کیتس، سنت لوسیا، جمهوری وانوآتو و جزایر سلیمان

 بخش‌های دیگر